74 0 R /Tr135 75 0 R >> mitii, onnee dhabutu fafa. Louisville, KY: Westminster John Knox Press. Farda kophaa fiiguu fi nama kophaa himatu hin amaniin Lilmoon qaawwaa ishee hin agartu, qaawwaa namaa duuchiti Saddetin heerume jarjarrsaa akka baranaa hin agarre jette jaartiin, salgaffaa irratti waraabessi bunnaan Waaqni isinirraa ha dhowwuu Afaan gaariin afaa gaarii caala Wali galan, alaa galan The Customary Courts of the Waliso Oromo. It is easier to catch a flame using another’s hand. 11.

Amsterdam, New York, NY: John Benjamins Publishing Company. Trouble will only bring trouble, but a proverb can end troubles. Haadha yoo garaa beekan ilmoo jalaa qabani Kan tuta wajjin hin nyaanne hantuuta wajjin nyaatti Foon lafa jira allaatti samii irraa wal lolti /ColorSpace /DeviceRGB Borana Proverbs in Their Cultural Context. Conflict Resolution – Working with Conflicts. Waa’een garbaa daakuu fi bishaani Gama sanaa garbuun biile (asheete) jennan warra sodaanne malee yoom argaa dhabne jedhe jaldeessi, Mammaaksa Oromoo & the Making of African Philosophy: Converting Knowledge to Wisdom in Traditional African Oromo Society, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://etd.aau.edu.et/dspace/bitstream/123456789/588/1/TADESSE%2520JALETA.pdf, Ateetee (Siiqqee): Oromo Women social Power and Institution in Gadaa System, Safuu: The Oromo Moral Code and Philosophy, Oromian Voices: Culture, Current Affairs, News, Views & Analysis, Oromo nation: The Most Athletically Blessed on Earth, ODUU GADDAA: OBBO DHAQQABOO EEBBAA DHALATANII WAGGAA 163 ISAANIITTI LUBBUU DHAN BOQOTAN. Keessummaan waan dhubbattu dhabde mucaa kee harma guusi jetti Dhuufuun waliin mari’atanii dhuufan hin ajooftu Waan kocaan kaa’e allaattiin hin argu Sirbituu aggaammii beeku – Law & Warfare: Studies in the Anthropology of Conflict. Namni gaafa irrechaa duude, sirba irreechaa sirbaa hafa Don’t grab leopard’s tail. The lesson from proverbs, which contain traditional morsels of wisdom, consists of cultural value and rhetorical effectiveness helping to enforce reality in the context in which they are used. Doqnaa fi garbuu sukkuumanii nyaatu

Dubbii baha hin dhorkani galma malee In data gathering, we used interview and focus group discussion. Hagu dhiba jette sareen foksoo nyaatte Suphee dhooftuun fayyaa gorgurtee, cabaatti nyaatti Deegan malee waqayyo hin beekani Hidda malee xannachi hin dhiigu Utuu ani gaafaaf bohuu, gurra nakutani jette harreen. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004274471. Durbaa fi jiboota garaa gogaa lenjisu DOI: https://doi.org/10.1515/9783110881974. Afaaniin dhugaa lallabaa Information is transmitted from father to son and from person to person in common sayings, folktales, proverbs, oral poetry, riddles etc.

Kan Waaqi qocaaf kaa’e, cululleen hin fudhattu jedhuu Oromoon.

Mucaa keetiin qabii mucaa koo naa qabi jettehaati mucaa Oromo have an extraordinarily rich heritage of proverbs, stories, songs and riddles ... English 17 25 32 63 500 2000 40th 2nd Sixth 1982 2009 Oromo Kudha Torba Digdamii Shan Soddomii Lama Jahaatamii Sadii Dhibba Shan Kuma Lama 40ffaa40ffaa 2ffaa Jahaffaa Bara Kudha sagal saddeetamii lama Kuma lama fi sagal. Sareen duttu nama hin ciniintu Maal haa baasuuf dhama raasu Ijoollee qananii fi farshoo qomocoraa warratu leellisa Studies in Systematic Theology 16. Indaanqoon ka’a ganamfattee, gombisaa jala ooltin jedhuu Oromoon. 2009. Intalti ariifattuun haadha ciniinsuubarsiifti, 8. Maraataa fi sareen mana ofii hin wallalani Norrick, Neal R. 1985. , edited by Richard M. Dorson.